I. ZASADY DZIAŁANIA

Właścicielem serwisu „fototwins.com.pl” a także zleceniobiorcą jest firma:
FOTOTWINS
ul. Poznańska 16d
62-060 Stęszew
Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium „FotoTwins” zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.fototwins.com.pl.
Usługi obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym firmy FUJI. Usługi serwisu www.fototwins.com.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych oraz na przesyłaniu ich na adres firmy na nośnikach (CD, DVD, pendrive, karty pamięci) celem wywołania zdjęć – na warunkach określonych przez Użytkownika – i odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi serwisu fototwins.com.pl mają odpłatny charakter.
Serwis internetowy fototwins.pl umożliwia wykonywanie usług zawartych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.fototwins.com.pl.
Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą internetowy fototwins.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie

II. PRAWA AUTORSKIE

Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy do obróbki. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
Serwis fototwins.com.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, ale nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.
Materiały (pliki) przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 10 dni od daty przesłania ich do systemu
Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z załączonymi plikami jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą i oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

III. JAK ZAMAWIAĆ

Zleceniodawca zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium FOTOTWINS stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej. Pliki cyfrowe przesłane do firmy FOTOTWINS powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (syndrom „obciętych głów”). Szczegółowych informacji prosimy szukać w zakładce: POMOC na stronie www.fototwins.com.pl
Warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zlecenia jest: prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia tzn.:. wybranie plików, ilości odbitek, formatu, rodzaju papieru, itp. Określenie sposobu odbioru zlecenia. Określenie formy płatności.
pobrać i zainstalować program .
wybrać zdjęcia, sposób płatności oraz sposób odbioru,
nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków, ani znaków specjalnych
Zamawiający otrzyma maila informującego o zmianie statusu zamówienia (przyjęty do realizacji, gotowy do odbioru,)
Zlecenia złożone do godziny 23:00 są wysyłane do odbiorcy następnego dnia (dni robocze).
Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.
Nieprawidłowo wypełniony formularz danych użytkownika nie będzie rozpatrywany.
Odbitki wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG, TIFF lub BMP.

IV. WARUNKI DOSTAWY

Dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres wskazanym przez Zleceniodawcę. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem www.fototwins.com.pl . Całość kosztów pokrywa Zleceniodawca.
www.fototwins.com.pl nie odpowiada za terminową realizacje doręczeń przez przewoźnika. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę wysyłki przy użyciu przesyłki nierejestrowanej (tj. Przesyłka priorytetowa oraz ekonomiczna), firma FOTOSMART nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie przesyłki. Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.
Zamówienia mieszane, czyli zamówienia zawierające różne formaty odbitek wysyłamy po wykonaniu wszystkich pozycji złożonego zamówienia.

V. FORMY PŁATNOŚCI

Rozliczenie transakcji może odbyć się w następujący sposób: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność kartą kredytową, płatność elektroniczna.
W przypadku płatności elektronicznej, kartą kredytową oraz przelewem bankowym zlecenie zostanie przekazana do realizacji w momencie odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie zostanie anulowane.

VI. CENNIK

Zlecenia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.fototwins.pl.

VII. REZYGNACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia, odstąpić od umowy wysyłając email za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma zostać anulowane bądź telefonicznie (886554274). Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

VIII. REKLAMACJE

Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia.
Serwis fototwins.com.pl nie dopowiada za jakość wykonanych odbitek, jeśli na jej poziom mają wpływ parametry przesłanych plików.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na odbitkach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem. Zażalenia związane z różnorodnością i odmiennością gustu i upodobań Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.
W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa Zleceniodawca.
Nie odpowiadamy jeśli przekazane przez Zleceniodawcę nośniki ( CD, DVD, pendrive, karty pamięci) zostaną zgubione lub zniszczone podczas transportu przez kuriera bądź inny środek transportu.
Zleceniodawca może zażądać zwrotu uiszczonej już przez niego opłaty, zgodnej z kwotą zlecenia do zapłaty w sytuacji, gdy złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane przez laboratorium FotoTwins, mimo otrzymania przez Zleceniodawcę informacji drogą mailową o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku gdy Zleceniodawca zapłaci więcej za zamówienie niż wynosiła kwota zlecenia do zapłaty lub zapłaci dwukrotnie kwotę za to samo zlecenie, po zgłoszeniu tego faktu przez Zleceniodawcę, różnica zostanie zwrócona Zleceniodawcy. Każdy z wymienionych wyżej zwrotów zapłaty odbędzie się tym samym sposobem płatności, którym Zleceniodawca zapłacił za zamówienie.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikających z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak możliwość nie wykonania zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo.
Wszystkie teksty umieszczone na stronie są własnością firmy FotoTwins i są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek kopiowanie ich jest zabronione.

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.